VÄRT ATT SE I GOTLANDS NATUR(Besöksmål och numrering enligt "Gotlands Natur", utgiven av Länsstyrelsen och Bonniers Förlag, 1987, ISBN 91-34-50860-0).
Karta kan beställas från bokhandel eller direkt från AM-KARTOR, Björngränd 15, 621 57 Visby, Tel. 0498 21 15 25

 

Carl von Linne´ besökte Gotland 1741. Läs vilka platser han besökte !

Förteckning över "SKYDDADE OMRÅDEN" på Gotland. Områden som staten avsatt som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, naturminne eller djurskydds-område.

100 sevärda naturområden Här nedan finns en tabell med alla områden i boken "Gotlands Natur"

Återgivna med tillstånd från Länsstyrelsen (Vill du läsa utförliga områdesbeskrivningar får du skaffa boken)


 


Nr Sevärdhet Socken Beskrivning

 

1. Gotska Sandön Fårö Nationalpark 38 km norr om Fårö. Ön är täckt av sand och nästan helt bevuxen med tallskog. Kedja av höga sanddyner. Översandade döda tallar.
Mer info: Gotska Sandön Tel. 0498 - 342 87.
  Ajkeviken och Norsholmen Fårö Sandstrand resp. sträcklokal
2. Ulla Hau Fårö En sanddyn i kolossalformat. Naturreservat.
  Avaeken Fårö En av Gotlands mest kända ekar, beskriven av Linné
3. Langhammarshammar Fårö Ett av Gotlands mest imponerande raukområden med raukar liknande stenstoderna på Påskön.
4. Digerhuvud Fårö Flera kilometer långt raukområde. Körväg med rastplatser.
5. Gammle Hamn Fårö Raukområde med den märkliga rauken Kaffepannan, vacker klapperstenstrand.
6. Alnäsa Träsk Fårö Fågelrik sjö, där bl.a. dvärgmås brukar häcka.
7. Mölnor Träsk Fårö Fågelrik sjö.
8. Norra Gattet och vägen dit Fårö Typiskt Fårölandskap med öppna fårbetade alvarmarker med enstaka tallar och enar. Naturskyddsföreningen äger en del av de gamla tallar som förr var boplatser för blåkråkor.Mer info om Blåkråketallarna
9. Klintängarna och Limmor Träsk Fårö Sänkt sjö med vidsträckta agfält. Vackra före detta ängar öster om träsket.
10. Ryssudden Fårö Karg och storslagen strandvallsnatur.
11 a. Burgbackar Fleringe Klapperstensfält i inlandet.
11 b. Hässleänget Fleringe Hasselskog och slåtteräng.
11 c Bäste Träsk Fleringe Gotlands största insjö
12. Halls Huk Hall Ståtlig kustklint med vidsträckt utsikt. Utgör en del av det stora naturreservatet Hall-Hangvar som till största delen består av hällmarkstallskogar och stora orörda agmyrar.
  Verkmyr Hall Karg agmyr, som är nästan helt opåverkad av människan.
13. Grodde Naturreservat Fleringe Naturskön klapperstenskust
14. Vitärtskällan Lärbro Källa med rik källkärrsvegetation
15. Sigsarve strand Hangvar Vacker klintkust
16. Irevik Hangvar Vacker klintkust
17. Stigmyr Hangvar Gammal hällmarkstallskog
18. Jungfruklint Lickershamn Kustklint med Gotlands högsta rauk. Intressant flora.
19. Grausne källmyr Lickershamn Naturvårdsområde med myr som hyser typiska källkärrsväxter och några sällsynta växter. Kring myren växer mager tallskog. Naturstig.
20. Ekebysänget Stenkyrka Ekdominerat änge.
21. Träskmyr Hangvar Gotlands största odikade myr. Bestånd med kärrnycklar. Fågeltorn.
22. Fardume Träsk Rute Fågelrik insjö.
23. Fardume märgelstensbrott Rute Före detta stenbrott med rik fossilförekomst.
24. Lergravsviken Rute I sluttningarna ner mot viken ett välkänt raukområde med en av Gotlands få raukportar - Lergravsporten.
24 Husken Rute Raukområde på en udde
25. Kyllaj Hellvi Rauk- och hällmarksområde.
26. S:t Olofsholm Hellvi Raukfält vid stor revkalkkulle.
27. Hammarsänget Lärbro Stort änge med mycket ekar.
28. Othems korsänge Othem Öppet änge med stor andel björkar.
  Tingstäde Träsk Tingstäde m. fl. Näringsrik insjö
29 a. Hejnumhällar Hejnum Vidsträckta hällmarksområden.
29 b. File Hajdar Hejnum Vidsträckta hällmarksområden. Nipsippan blommar rikligt här i maj.
30. Kallgateburg Hejnum Naturstig genom källmyr och idegransbestånd.
31. Bälsalvret Bäl Alvarområde med säregen blekvätsvegetation
32. Laxare Änge Boge Orkidérikt änge
  Bogeviken Boge m.fl. Näringsrik fågelsjö
33. Klinteklinten Boge Raukfält invid inlandsklint
34. Lummelunda Kyrkänge Lummelunda Vackert änge
35. Dammen vid f.d. Landträsk Lummelunda Bevattningsdamm med mycket rikt fågelliv
36. Lummelundsbruk Lummelunda Lummig park full av doftande ramslök. Meandrande bäck.
36. Lummelundagrottan Lummelunda Droppstensgrotta med guidade turer.Mer info: 0498-27 30 50
  Själsö Norr om Visby Fiskeläge, åmynning och klapperstens-strand.
37. Brucebo naturreservat Norr om Visby Naturstig i varierad Gotlandsnatur. Höga klintar, källkärr, skog, betad strandäng och klapperstenstrand.
38. Bro Kyrkänge Bro Talldominerat änge
  Bro offerkälla Bro Källa i lund
39 a. Visby innerstad Visby Många intressanta växter bland gatstenarna och ganska rikt fågelliv på grund av alla trädgårdar. Hällmarksliknande växtlighet på några håll vid Klinten.
39 b. Almedalen Visby innerstad Grönyta med damm, som är rester av den medeltida hamnen. Ofta rikt fågelliv under vintern.
39 c. Botaniska Trädgården Visby innerstad DBW:s Trädgård. Parkliknande med ett stort antal intressanta och exotiska träd, buskar och örter, varav många är vintergröna.
Anlagd 1855 av Sällskapet DBW, De Badande Wännerna.
  Visbystranden Visby Stråk med mycket fågel från reningsverket i söder till småbåtshamnen i norr, särskilt vintertid. Sten- och sandstränder
  Snäck Norr om Visby Fågelrik vik och intressant kustklint med olika sorters kalksten
39 d. Nordergravar och Östergravar N. och Ö. om Visby innerstad "Gravarna" är egentligen gamla stenbrott. Torrängsvegetation med strövstigar. I Nordergravar ner mot havet finns ett stort bestånd av pestskråp.
39 e. Galgberget Norr om Visby Torrängs- och hällmarksflora med många intressanta växter och träd, bl.a. oxlar av olika arter.
39 f. Kärleksstigen Norr om Visby Promenadstig nedanför Galgberget med bl.a. lundväxter.
  Bergbetningen Norr om Visby Uppskyltad naturstig i klintbranterna mellan Gustafsvik och Snäckviken.
39 g. Åhsbergska Hagen Norr om Visby Ängar omgivna av lundartade skogspartier med bl.a. grova tallar.
39 h. Källkärr vid Åhsbergska hagen Norr om Visby Källkärr med sådana växter som fjälltätört, ängsull. knappag och en del fuktkrävande orkidéer.
39 i. Palissaderna Söder om Visby innerstad Parkområde i sluttningen ner mot hamnområdet. Längs bäcken skärningar i kalkstenen där man kan studera lager och fossil av olika ålder.
39 j. Naturmuseet Visby innerstad Presentationer av de olika gotländska naturtyperna och de växter och djur som finns där. Bildspel. Ofta tillfälliga utställningar av olika slag.
40. Ölbäcks hällmarksområde Öster om Visby Växtrikt hällmarksområde
41. Slättflis-Langs Hage Sydost om Visby Sluttande hällmark med sprickbildningar
42. Klinte Källmyr Follingbo Källmyrsvegetation med orkidéer - brud-sporre och luktsporre i mitten av juli.
  P 18 änge S.O. om Vibble Änge som sköts av regementet.
  Kneippbyn Söder om Visby Kort promenadstig på klinten i tallskog. Bäckravin med två vattenfall vid Fridhem.
  Fridhem Söder om Visby Stenstrand med vackra stenar och en del fossil. I parken en bäck med två vattenfall.
43. Högklint Söder om Visby Utsiktspunkt. Strövvänlig klintkust. Mellan Höklint och Ygne bildar ett nedstörtat klipparti "Rövar liljas Håla".
  Ygne Söder om Visby Utsiktspunkt, nedgång till fossilrik klapperstenstrand.
  Lillklint Söder om Visby Klint med utsikt och intressanta växter
  Kuse äng Söder om Visby LillängenVälskött änge. Det änge som ligger närmast Visby.
  Hallbro Slott Söder om Visby Varierad vegetation. Klint med fornborg och utsikt.
  Tofta skjutfält Söder om Visby Många naturtyper, med Nasume myr som intressantaste besöksmål. Magnifik kustklint. OBS! Militärt område med begränsat tillträde. Tel. 0498 - 29 52 för info om öppethållande.
44. Allekvia Änge Endre Stort änge med naturstig
45. Mangsarveänget Ekeby Änge med både fuktiga och torra partier
46. Alvena Lindaränge Vallstena Änge med Gotlands största lindbestånd. Ägs av Naturskyddsföreningen. Mer info om Alvena Lindaränge
  Prästänget i Hörsne Hörsne Änge med både hävdade och ohävdade partier. Ägs av Naturskyddsföreningen på Gotland. Mer info om Hörsne Prästänge
47. Lina Myr Hörsne Fågelrik utdikad myr. Ägs delvis av Naturskyddsföreningen. Mer info om Lina myr
48. Gothemsån Gothem m.fl. Högörtsvegetation i Gotlands största å.
49. Gothemshammar Gothem Vacker strandvallskust
50. Storsund Gothem Fågelrik sjö med fågeltorn. Ägs av Naturskyddsföreningen. Mer info om Storsund
  Agbodar och Kyrkbingegrund Gothem Gammalt fiskeläge och blomsterrika strandängar.
51. Paviken Västergarn Fågelrik sjö med fågeltorn. Mer info om Pavikens fågeltorn
52. Maldesänget Eskelhem Öppet änge.
53. Mästerbyänget Mästerby Stort änge med många ekar.
  Augustas änge Atlingbo vid vägen mellan Vall och Väte Änge med en öppen övre del och en mera sluten och skuggig nedre del. Ägs av Naturskyddsföreningen. Mer info om Agustas Änge
54. Halla Klosteränge Öster om Roma Stort tätvuxet änge med många ekar.
55. Möllebosån Viklau Meandrande å beteslandskap. Stor igenväxande damm.
  Tjaukle Viklau Meandrande å i parkliknande beteslandskap
56. Liste Ängar Norrlanda Strandäng och änge med orkidéer, grovvuxen barrskog.
57. Anga Prästänge Anga Änge med blodtopp och svensk ögontröst.
58. Kräklingbo Prästänge Kräklingbo Änge
  Nygårds myr Kräklingbo Igenväxande myr med vassar och viden. Ägs av Naturskyddsföreningen. Mer info om Nygårds myr
59. Upstaigs urskog Östergarn Område med gammal skog. Vita skogsliljan blommar rikligt i skogen under försommaren.
60. Torsburgen Kräklingbo Inlandsklintar med utsikt, grottor och fornborgar. Stort brandfält vid Torsburgen efter en skogsbrand 1992 med nykolonisation av växter och djur.
61. Russvätar Ardre Hällmarker med stora vätar och gotlandssippa.
62. Östergarnsberget Östergarn Inlandsklint med grottbildningar och utsikt.
63. Grogarnsberget Östergarn Klintberg vid kusten med mycket vacker utsikt. Hällmarker med sällsynta växter.
64. Kuppen Östergarn Vacker, omväxlande kustnatur. Rasbranter med jätteblock.
65. Sandviken Östergarn Naturreservat. Badstrand med typisk sandstrandsvegetation.
66. Vivesholm och Varvsholm Norr om Klintehamn Växt- och fågelrika strandängar. Fågeltorn vid Vivesholm.
67. Mulde Fröjel Naturreservat på en drumlin, med stor skogslilja m.fl. orkidéer i frodig barrskog
68. Klinteberget Klintehamn Inlandsklint med utsikt och en av Gotlands få bokskogar
69. Fonnsänget Väte Blomsterrikt änge
70. Folhammar Norr om Ljugarn Raukfält och intressant strandflora
71. Mallgårds Källmyr Lojsta-Fardhem Källmyr med betande gotlandsruss.
72. Russparken Lojsthajd Lojsta m fl Stora hägn i skog med gotlandsruss.
73 a. Lojsta slott Stånga Kring det historiskt intressanta Lojsta Slott finns ett antal djupa sjöar i säreget landskap.
73 b. Lojsta Prästänge med Lojstaeken. Lojsta LojstaÄnge med flera gamla och grova ekar, bl.a. Lojstaeken, som kanske är Gotlands äldsta ek. Här finns även ståtliga vildaplar och enstaka tallar.
73 c Tonnklint Lojsta Revkalkkulle med växter som vippärt, underviol och lundslok.
74. Etelhems kyrkänge Etelhem Änge
75. Bosarve naturskog Lye Litet område med högväxt tallskog.
76. Strömmaån Lye - Stånga Slingrande å med frodig växtlighet.
77. Lindeberget Linde Inlandsklint med utsikt och alvarväxtlighet.
78. Sandarve Kulle Fardhem Revkalkkulle med lundflora och vacker utsikt.
79. Fardhem prästänge Fardhem Litet örtrikt änge.
80. Stora Karlsö Eksta Stora Karlsö; Fågelberg, orkideer och grottor. Ägs av Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB. Regelbundna turer fån Klintehamn maj - aug. Bokning Tel. 0498 24 05 00, 24 05 67. Före och efter säsong 24 52 60. Mer info:Stora Karlsö
81. Lilla Karlsö Eksta Lilla Karlsö; Fågelberg, fårbeteslandskap och grottor. Ägs av Naturskyddsföreningen. Regelbundna turer maj - aug från Djupvik. Bokning Tel. 0498 48 52 48 eller 24 11 39. Förvaltare Björn Hjernquist 0498 48 52 48. För mer info: Lilla Karlsö
82. Ekstakusten Eksta Naturskönt kustparti med strandvallar, vindpinade tallar och utsikt över Karlsöarna. Naturreservat.
83. Ugnens fågelskyddsområde Eksta-Sproge Långgrunt strandområde med rikt fågelliv
  Klase Sproge Invid Klase fiskeläge finns ett vidsträckt fågelskyddsområde. Strax söder om fiskeläget finns ett fågeltorn.
  Bosarveänget Sproge Änge där tätare partier omväxlar med mer öppna.
84. Högbyäng Nordvästra delen av Hemse Änge med storvuxna tallar.
85. Hulte Kruppar Södra delen av Hemse Stort och variationsrikt änge.
86. Lausvik Lau - När Rastplats för flyttfåglar
87. Närsholm När Flack halvö med strandvallar och rikt fågelliv.
88. Nisseviken Havdhem Fågelrik havsvik.
89. Pankar prästänge Grötlingbo Frodigt och öppet änge.
90. Grötlingboudd och Gansviken Grötlingbo Fågelrikt kustområde. En av de rikaste rastplatserna för vitkindade gäss på Gotland under vår och höst.
91. Näsudden Näs Öppet beteslandskap, flyttfågellokal. Huvuddelen av de gotländska vindkraftverken finns här.
  Vägen mot Kvarne Vamlingbo Orkidérika ängar
92. Fide Prästänge Fide Vackert och växtrikt änge.
93. Lövskog mellan Fidenäs och Öja Fide - Öja Stort fågelrikt lövskogsområde.
94. Öja Kyrkänge Öja Frodigt, fågelrikt änge.
  Näktergalslunden Öja Exempel på misslyckad fridlysning
95. Mjölhatteträsk och Valar Öja Fågellokal, alvarmark och vackert kustparti
96. Änge vid Lasses Öja Örtrikt änge.
97. Faludden - Stockviken Öja Fågelrik sjö och havsvik, vidsträckta betesmarker som bildar ett storslaget öppet landskap. Fågeltorn som ägs av Naturskyddsföreningen på Gotland. Mer info om Stockvikens fågeltorn
98. Holmhällar Vamlingbo Udde med raukfält och angränsande sandstränder.
99. Muskmyr Sundre Agmyr, orkide´er, häckande och sträckande rovfåglar. Fågeltorn och naturstig. ´
Avrinning genom ett slukhål V. om landsvägen 200 m norr om parkeringsplatsen. Hällmarker med bl.a. rutmark. Ö. om Muskmyr karstområde med sprickor och slukhål. Ägs av Naturskyddsföreningen Mer info om Muskmyr
  Kettelviksården (Sippmanne) Sundre Strand på nordsidan av Kettelviken med stenstrand och en sandstensmur med vittringsfenomen som endast kan ses på denna kust sträcka. Mer info om Kettelviksården
  Kettelviken och vägen mot Hoburgen Sundre Sandstensbrott och museum
100. Husrygg Sundre Sluttande kustklint med våradonis i början av maj.
  Gullstajnen Sundre Flyttblock av rapakivigranit, beskrivet av Linné
  Vaktbackar Sundre Hällmarksvegetation
100. Hoburgen Sundre Utsikt över vidsträckta alvarmarker och gammaldags åkerlandskap. Grottor och raukar, bl.a. Hoburgsgubben. Koncentration av flyttande fåglar.
  Barshageudd Sundre Gotlands verkliga sydspets. Vackra strandvallar med anknytning till Ancylus- och Litorinatiderna. Koncentration av flyttande fåglar. Fågelstation under sträcktiderna.